Commons and Social Security: Announcing Our New Research

—  [   S C R O L L   D O W N   F O R   E N G L I S H   ]  —

 

Commons en bestaanszekerheid:

Gaat dat samen?

200 jaar geleden bedachten we in Nederland de moderne definitie van bestaanszekerheid: ‘de zekerheid dat iedereen een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren en dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen’. Sindsdien is dit begrip in de Grondwet gezet en is onze solidaire visie op samenleven hierop gebouwd.

Maar de geschiedenis heeft sinds de tijd van Thorbecke niet stilgestaan. Onze wereld verandert en de instituties veranderen mee. Nieuwe manieren van samenwerken en samenleven, nieuwe ideeën over economie en democratie en een herwaardering van het collectief inspireren ons om de vraag te stellen: hoe kan de overheid leren van deze nieuwe solidariteit?

In 2020 zoekt Stichting Commons Network samen met Novum, het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank, uit wat we van de commons kunnen kunnen leren over bestaanszekerheid. Op ons blog zullen we jullie van deze zoektocht op de hoogte houden. Vandaag dus blog 1: denken jullie mee?

Bestaanszekerheid, what’s next?

Wij zien op basis van cijfers van het CBS en het Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (‘Commissie Borstlap’) drie trends die het werk van de SVB in de komende jaren gaan beïnvloeden:

  • Demografie: Gezinnen worden kleiner, er zijn relatief meer ouderen en mensen worden steeds ouder, het platteland loopt leeg en de steden stromen vol
  • Werk: Arbeid loont steeds minder, arbeiders zijn steeds vaker flex (dus zonder zekerheid) en arbeidsplekken verdwijnen/veranderen door automatisering
  • Gezondheid: Steeds meer mensen zijn eenzaam, depressief en/of overspannen

In alledrie die trends zie je terug dat we te maken hebben met nieuwe uitdagingen die we zeventig jaar geleden niet hadden. In hoeverre zijn we als samenleving toegerust op deze veranderingen? Wat betekenen deze grote veranderingen voor de bestaanszekerheid en sociale zekerheid? Welke oplossingen zien we om ons heen?

De commons: 21ste Eeuwse wederkerigheid

Grote veranderingen vragen om een open blik. Misschien kunnen andere paradigma’s iets betekenen voor de samenleving. Kan het gedachtegoed van de commons inspiratie bieden voor nieuwe oplossingen voor die hedendaagse uitdagingen op het gebied van bestaanszekerheid?

We spreken over commons als we een systeem beschrijven waarin een afgebakende gemeenschap volgens duidelijke regels het beheer voert over een gedeelde hulpbron. Wikipedia is een voorbeeld van zo’n systeem. De mensen in zo’n systeem noemen we ‘commoners’ en hun dagelijkse praktijk noemen we ‘commoning’. De boeren die zich hebben verenigd in de burgerbeweging ‘Herenboeren’ zijn bijvoorbeeld commoners. En de buren die samen in een energiecoöp zitten om zonne-energie op te wekken zijn aan het commonen.

Deze nieuwe, praktische wederkerigheid is dus van invloed op de dagelijkse werkelijkheid van mensen, maar draagt tevens de belofte in zich een bredere verandering in ons denken te bewerkstelligen.

Gezamenlijk onderzoek

Novum, het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank, en Stichting Commons Network, gaan de komende maanden samen op onderzoek uit. Bieden de commons ons wellicht een nieuw inzicht over de toekomst van de Nederlandse solidaire samenleving en een nieuw ontwerp van een toekomstbestendig sociaal contract? En welke rol speelt de overheid hierin?

Het komende jaar doen we samen onderzoek en werken we toe naar een publicatie en een bijeenkomst rond deze vraagstukken. Ben je geïnteresseerd in dit project, vanuit jouw expertise of dagelijkse praktijk? Dan nodigen we jou van harte uit om mee te denken en mee te doen.

 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief,

waarin we je op de hoogte houden van onze zoektocht

 


 

–  [   E N G L I S H   ]  –

Commons and social security:

Do they go together?

200 years ago, we in The Netherlands came up with the modern definition of social security: ‘the guarantee that everyone can contribute to society in a meaningful way and that everyone can develop themselves’. Since then this concept has been codified in the constitution and it became the foundation for the Dutch vision on societal solidarity.

But history hasn’t stopped moving since the days of Thorbecke. Our world is changing and the institutions are changing too. New ways of living together and working together, new ideas about economy and democracy, a re-valuation of the collective, all inspire us to pose the question: how can the government learn from this new solidarity?

In 2020 Commons Network is working together with Novum to find out what the commons can teach us about social security.

Novum is the innovation lab of the SVB, which is the organisation that implements the Dutch national insurance schemes including those for old age pension, child benefit and income support for pensioners. The SVB is also responsible for paying salaries and invoices under the personal care budget scheme.

On our website and in our newsletter we will keep you up to date about this research project. Today we publish the first blog: will you help us?

Livelihood and Social Security:

What’s next?

Based on data from the Dutch Bureau for Statistics and last year’s government Commission for Regulating Labour (the ‘Borstlap Commission’), we see three trends that will have a big impact on the work of the SVB in the coming years:

  • Demographics: families are getting smaller, there are more and more elderly as a percentage of the working population, more and more people are leaving the countryside and cities are becoming more populated
  • Work: labour pays less and less, workers are increasingly precarious (‘flex’) and automation means less and less jobs
  • Health: more and more people are severely lonely, depressed and/or burnt-out

In all three of these trends it is clear that we are dealing with new challenges that we didn’t have seventy years ago. To what extent are we as a society prepared for these changes? What do these big changes mean for Dutch livelihood and social security? What solutions do we see around us?

The commons: 21st century reciprocity

Big changes require an open mind. Maybe we can look to new, different paradigms for solutions for society. Can the ideas of the commons offer us inspiration to give new answers to these current challenges to social security?

We speak of commons when describing a system in which a defined community manages a shared resource according to clear governance rules. Wikipedia is a good example. The people in such a system are called commoners and their daily practice is called commoning. Farmers that unite in community-supported agriculture is another good example. Or neighbours setting up an energy coop to provision their own sustainable energy.

This new, practical reciprocity has a big impact on the every-day reality of people, and it also carries in it the promise of a bigger shift in our thinking.

Collaborative research

In the next few months, Novum, the innovation lab of the SVB, and Commons Network are working together to do collaborative research. Can the commons offer us new insights about the future of the Dutch solidarity system or the new design of a future-proof social contract? And what role does the government play in all this?

In 2020, we will investigate this together, working towards a publication and a public event around these big issues. Are you interested in this project, because of your expertise or your daily practice? You are cordially invited to help us share your insights.

Sign up here for our newsletter,

to stay informed and updated about this research project