Rethinking Dutch subsistence security in a changing world

De basis van ons onderzoek naar bestaanszekerheid en commons is gelegd, samen met onze partner en innovatielab Novum. Een intensieve periode van zowel theoretisch als empirisch onderzoek heeft geleid tot een bundeling van inzichten over een mogelijke nieuwe betekenis van bestaanszekerheid, hard nodig in een veranderende en vaak ongelijke en individualistische samenleving. De inzichten vormen samen een set van ‘bouwstenen’ voor een toekomstig model van bestaanszekerheid.

Een voorbeeld van zo’n bouwsteen heeft betrekking op wederkerigheid. Commonspraktijken zoals Broodfondsen of Herenboeren laten een zekere mate van wederkerigheid zien in de manier waarop ze zijn georganiseerd. Ze stellen mensen in staat om te delen met de gemeenschap en er tegelijkertijd van te profiteren, zonder terug te vallen op puur transactionele mechanismen voor uitwisseling.

In theorie vinden we een vergelijkbaar concept. Neurowetenschapper John Cacioppo stelt dat mensen een duidelijke behoefte hebben aan wederkerigheid in plaats van alleen steun, behandeling of liefdadigheid te ontvangen in kwetsbare of eenzame tijden. Hij schrijft: “Getting out of loneliness takes reciprocal connections not one-directional ones”.

Wat volgt is een ‘wederkerige’ bouwsteen van bestaanszekerheid. Als we de sociale aard van de mens volledig erkennen en de hedendaagse toestand van individualisme en vervreemding omkeren, moeten we wederkerigheid tot de kern van elk samenlevingsmodel maken. En ervoor zorgen dat mensen niet alleen worden ondersteund door hun ziekten te genezen en hun risico’s te beperken, maar vooral in staat worden gesteld om wederkerigheid in het dagelijks leven te beoefenen.

De volgende fase van het onderzoek begint met een peer consultatie waarbij gerenommeerde schrijvers en practitioners en commoners als co-auteurs betrokken worden om de bevindingen robuuster te maken en toe te voegen aan de bouwstenen. Binnenkort vindt er een digitaal of fysiek evenement plaats waarin we de input van de peers verzamelen, integreren en gezamenlijk werken aan een eerste opzet van een mogelijk toekomstig model van bestaanszekerheid. We nodigen u van harte uit om mee te doen, een datum volgt binnenkort.

ENGLISH

The groundwork of our research on subsistence security and commons, together with our partner and innovation lab Novum, has been laid. An intensive period of both theoretical and empirical research has resulted in a rich bundle of insights about a possible novel meaning of ‘subsistence’, much needed in a changing and often unequal and individualist society. Together the insights form a set of ‘building blocks’ of a future model of subsistence and social security.

One example of such a building block relates to reciprocity. Commoning practices such as Broodfondsen or Herenboeren demonstrate a degree of reciprocity in the way they are organized. They enable people to share with the community and profit from it at the same time, without reverting to purely transactional dynamics for exchange.

In theory we find a similar concept. Neuroscientist John Cacioppo states that people have a clear need for reciprocity instead of just receiving support, treatment or charity when they are vulnerable or lonely. He writes: “Getting out of loneliness takes reciprocal connections not one-directional ones”.

What follows is a ‘reciprocity’ building block of subsistence. Should we give full recognition to humans’ social nature and reverse the contemporary condition of individualism and alienation, we should make reciprocity the core of any model for societies. And make sure that people are not just supported by curing their illnesses and mitigating their risks, but instead they are enabled to practice reciprocity on a daily basis.

The next phase of the research starts with a peer consultation in which renowned writers and pioneering practitioners and commoners will be involved as co-authors in order to make the findings more robust and add to the building blocks. Soon a digital or physical event will take place in which we collect the peers’ inputs, integrate them and work collectively towards a first draft of a possible future model for subsistence. We cordially invite you to join us there, a date follows soon.