The cooperative economy as a manifestation of a new ethics of care

[V O O R   N E D E R L A N D S   S C R O L L   N A A R   B E N E D E N]

Amsterdam is home to numerous passionate, active citizens who unite in community initiatives and neighborhood cooperatives. They put into practice an organizational model and narrative that we call the commons. Together, these commons practices form the domain of our economy and society in which citizens collectively take care of each other’s basic needs. For this reason, this domain is also known as the caring economy.

In recent months, as part of the Cities for Change Forum, we visited a number of commons initiatives in Amsterdam. We wanted to show what the field of the caring economy in Amsterdam looks like, and why we think it is the foundation of the city economy of the future, in which the well-being of people and planet is central.

We spoke to citizens involved in the neighborhood cooperative de Eester in the Eastern Docklands, the housing cooperative De Nieuwe Meent in Watergraafsmeer and the collective space Grubbehoeve in the Bijlmer.

At the neighborhood cooperative the Eester, local residents are active in a cooperative context in the fields of care, mobility, housing and sustainability. Important here is that they approach these themes from their mutual coherence. The local scale of community initiatives enables them to adopt an integrated and cross-domain approach – an approach in which (local) government and private parties often fall short. Moreover, as initiator and community resident Meta de Vries explains to us:

“Caring is in everything we do here, whether it’s about sustainability, helping neighbors or children’s activities. It’s all about meeting and connecting. For me, caring is also about taking responsibility, for the environment where you live and the people you live with.”

At housing cooperative De Nieuwe Meent (DNM), a group of Amsterdammers join forces to set up a housing community that is as inclusive and sustainable as possible. DNM shifts the perspective from a home as an investment to a home as a safe space in which caring is a given. Adding value to the neighborhood is also an important spearhead. Again, the cohesive approach is central. As Harsono Sokromo, affiliated with the housing cooperative and future resident of the housing community tells us:

“I really hope that we will work with other community organizations here in the neighborhood. I think we can contribute a lot here”

In the collective space De Grubbehoeve, neighborhood residents encourage entrepreneurship in a collective way through the project ‘Make your own work’. Participation is free, instead of money they ask for “reciprocity of commitment to each other and to give the initiative continuity”. Initiator and local resident Elisabeth Werther explains to us that the goal is to start a cooperative for starting entrepreneurs in the Bijlmer, in which residents can learn from each other and develop in entrepreneurship without immediately having responsibility for their own business. In Elisabeth’s words:

“People are left behing by the system, and precisely because they are left behind, they are not worthless. Everyone has talents. (…) The difficult thing is that this society makes very high demands, you can’t just start your own business.”

Finally, we spoke with city maker and social entrepreneur Zunga Linger about the importance of cooperatives for the future of Amsterdam. Zunga: “Through cooperatives you give ownership to the people. The wealth and the control are then with most people instead of a small group”.

Watch the entire video here! With many thanks to all participants and cinematographer Vincent Sparreboom for the fine cooperation and thanks to the Fearless City Amsterdam-programme for making this possible!

.

[N E D E R L A N D S]

Voorlopers van nieuwe zorgzaamheid in de cooperatieve economie

In Amsterdam wonen tal van gedreven, actieve burgers die zich verenigen in gemeenschapsinitiatieven en buurtcooperaties. Ze brengen een organisatiemodel en narratief in praktijk wat wij de commons noemen. Deze commons-praktijken vormen samen het domein van onze economie en samenleving waarin burgers gezamenlijk zorg dragen voor het voorzien in elkaars basisbehoeften. Dit domein staat hierom ook wel bekend als de zorgzame bureneconomie.

De afgelopen maanden gingen we, als onderdeel van het Cities for Change Forum, op bezoek bij een aantal commons-initiatieven in Amsterdam. We wilden laten zien hoe het domein van de zorgzame economie in Amsterdam eruit ziet, en waarom we denken dat ze het fundament vormt van de stadseconomie van de toekomst, waarin het welzijn van mens en planeet centraal staat.

We spraken met burgers betrokken bij Buurtcoöperatie de Eester in het Oostelijk Havengebied, wooncoöperatie De Nieuwe Meent, in Watergraafsmeer, en de collectieve ruimte de Grubbehoeve in de Bijlmer.

Bij buurtcoöperatie de Eester zijn buurtbewoners in coöperatief verband actief op het gebied van zorg, mobiliteit, wonen en duurzaamheid. Belangrijk hierbij is dat ze deze thema’s benaderen vanuit hun onderlinge samenhang. De lokale schaal van commons-initiatieven maakt dat ze een integrale en domeinoverstijgende aanpak kunnen hanteren – een aanpak waarin de (lokale) overheid en private partijen vaak tekort schieten. Bovendien, zoals initiatiefneemster en buurtbewoner Meta de Vries aan ons uitlegt:

“Zorgzaamheid zit ‘m in alles wat we hier doen, of het nou gaat over duurzaamheid, burenhulp of kinderactiviteiten. In alles draait het om ontmoeting en verbinding. Daarnaast zit zorgzaamheid voor mij in dat je verantwoordelijkheid neemt, voor de omgeving waar je woont en de mensen met wie je samenleeft.”

Bij wooncoöperatie De Nieuwe Meent (DNM) slaat een groep Amsterdammers de handen inéén om een zo inclusief en duurzaam mogelijke woongemeenschap op te zetten. DNM verschuift het perspectief van een woning als investering naar een woning als een safe space waarin zorgzaamheid een vanzelfsprekend is. Het toevoegen van waarde aan de wijk is bovendien een belangrijk speerpunt. Ook hier staat de samenhangende aanpak centraal. Zoals Harsono Sokromo, aangesloten bij de wooncoöperatie en toekomstig bewoner van de woongemeenschap ons vertelt:

“Ik hoop echt dat we met andere maatschappelijke organisaties hier in de wijk zullen gaan samenwerken. Ik denk dat we hier veel kunnen bijdragen”

In de collectieve ruimte De Grubbehoeve stimuleren buurtbewoners op een collectieve manier ondernemerschap door middel van het project ‘Maak je Eigen Werk’. Deelname is gratis, in plaats van geld wordt gevraagd naar “wederkerigheid van inzet voor elkaar en om het initiatief continuïteit te geven”. Initiatiefnemer en buurtbewoner Elisabeth Werther legt ons uit dat het doel is om een coöperatie te starten voor startende ondernemers in de Bijlmer, waarin bewoners kunnen leren van elkaar en zich kunnen ontwikkelen in het ondernemerschap zonder meteen de verantwoordelijkheid te hebben voor hun eigen bedrijf. In de woorden van Elisabeth:

“Mensen vallen buiten de boot, en juist omdat ze buiten de boot vallen zijn ze niet waardeloos. Iedereen heeft talenten. (…) Het moeilijke is dat deze maatschappij hele hoge eisen stelt, je kan niet zomaar je eigen bedrijf starten.”

Ten slotte spraken we met stadmaker en sociaal ondernemer Zunga Linger over het belang van coöperaties voor de toekomst van Amsterdam. Zunga: “Via coöperaties geef je eigenaarschap aan de mensen. De winst en de zeggenschap zijn dan bij de meeste mensen in plaats van bij een kleine groep”

Bekijk hier de gehele video! Met veel dank aan alle deelnemers en cinematograaf Vincent Sparreboom voor de fijne samenwerking en aan het Fearless City Amsterdam-programma dat dit mogelijk heeft gemaakt!