Digitale transitie in een postgroei wereld

Van 15 tot 17 mei vond in het Europees Parlement een baanbrekende conferentie plaats over postgroei, georganiseerd door twintig leden van het Europees Parlement die vijf verschillende fracties vertegenwoordigen, naast vakbonden en maatschappelijke organisaties uit heel Europa. Aan deze ‘Beyond Growth’ conferentie namen vooraanstaande denkers deel, zoals Jason Hickel, Joseph Stigilitz en Kate Raworth, alsmede vertegenwoordigers van vakbonden, maatschappelijke organisaties en academici. Drie dagen lang hielden zij zich bezig met de Europese beleidsomgeving om te onderzoeken hoe post-groeistrategieën ons kunnen helpen om de huidige verstrengelde sociale en ecologische crises te boven te komen. Als partner van de conferentie was Commons Network medeorganisator van verschillende evenementen, waaronder een panel over wat postgroei betekent voor het digitale domein.

We hadden een inspirerende discussie over vele onderwerpen met een geweldig panel en deelnemers uit het publiek. Sophie Bloemen, co-directeur bij Commons Network nam deel aan het panel. Andere sprekers waren:

Kim Van Sparrentak – Europees Parlementslid (Groenen/EVA), organisator van de conferentie na de groei.
Rodrigo Fernandez – Senior onderzoeker bij SOMO en auteur van het rapport “Financialisation of Big Tech”.
Corinna Schlombs – universitair hoofddocent geschiedenis aan het Rochester Institute of Technology
Asha Allen – directeur belangenbehartiging voor Europa, online expressie en burgerlijke ruimte bij het Centrum voor Democratie en Technologie
Nakeema Stefflbauer – CEO, FrauenLoop en kerndeelnemer, Decolonising Digital Rights

Hieronder vindt u een volledig transcript van Sophie’s keynote van 10 minuten. U kunt ook de volledige opnames van het panel hier bekijken.

Sophie’s toespraak:

Wanneer we het hebben over een andere economie, over een economie die zowel mensen als de planeet dient, moeten we nadenken over de gevolgen voor het digitale domein. Want onze economie is nu digitaal. We communiceren via computers en data zijn de grondstof.

Deze digitale transitie biedt veel mogelijkheden – voor communicatie, voor het delen van informatie, voor toegang tot kennis. Maar gaat ook gepaard met enorme uitdagingen. Zoals ‘surveillance’ en de commodificatie van ons dagelijks leven en toenemende maatschappelijke en economische machtsverschillen. Maar ook uitdagingen voor onze ecologische omgeving. In tegenstelling tot het optimisme dat vaak wordt geuit over de mogelijkheden van digitalisering om de economie te “vergroenen”, is de ecologische voetafdruk van het digitale domein enorm.

En de digitale economie betreft niet alleen gegevens, gegevensverwerking en algoritmen – zij vormt de infrastructuur van onze economie. Wie de infrastructuur controleert en bezit is cruciaal. Denk aan bruggen, wegen, pijpleidingen en basisdiensten zoals onderwijs en huisvesting. Dit zijn allemaal publieke goederen die we democratisch willen besturen. In het digitale domein is dit verre van het geval.

Technologie: in functie van het kapitalisme

Technologie is in overeenstemming met de logica van het gevestigde systeem, momenteel is dat de kapitalistische logica van accumulatie en groei. Het doel van technologische innovatie – wat tegenwoordig bijna als synoniem voor digitale innovatie wordt gebruikt – is dus het verhogen van de productiviteit om de economische groei te bevorderen. Het versterkt en versnelt de logica van groei, accumulatie en dus extractivisme.

Tijdens de rest van de conferentie worden de negatieve effecten van het huidige economische systeem op het milieu, ons welzijn en de sociale gelijkheid heel duidelijk gemaakt. Ik zal daarop voortborduren en slechts de belangrijkste manieren aanwijzen waarop de digitale technologie deze dynamiek momenteel versterkt.

Ten eerste, platformisering en relationele logica: ons leven wordt steeds meer georganiseerd rond een paar megabedrijven, die bepalen hoe we werken, liefhebben, spelen en communiceren. Deze infiltratie in de verschillende sferen van ons leven heeft de hegemonie van de logica van de markt, van commodificatie en concurrentie versneld. Hierdoor raken andere relationele dynamieken, zoals die van samenwerking, solidariteit en zorg, steeds meer gemarginaliseerd en verdrongen. Deze zijn vervangen door een transactionele logica. Denk maar aan de manier waarop Airbnb ons allemaal hoteliers heeft gemaakt, in plaats van onze huizen te delen met vrienden of familie die de stad bezoeken.

Ten tweede worden de extractivistische praktijken die integraal deel uitmaken van het kapitalistische systeem, die zich altijd al openbaarden in arbeidsverhoudingen en koloniale structuren, als het ware vernieuwd. De gevolgen voor de arbeid van de extractieve praktijken die de digitale technologie mogelijk maakt, zijn buitengewoon. De winst die we hebben geboekt met socialistisch en sociaaldemocratisch beleid om arbeid te beschermen, wordt grotendeels tenietgedaan door het digitale domein en de minachting van platformen voor de rechten van werknemers. Deze gig economy werknemers hebben geen toegang tot vakbonden of normale arbeidscontracten. Gelukkig is daar nogal pushback tegen, ook vanuit dit Huis.

Een derde punt is de enorme belasting van onze planeet door de digitale economie. De cloud bevindt zich niet echt in de cloud, maar in enorme datacenters, die fysiek enorme hoeveelheden energie verbruiken, vaak op basis van fossiele brandstoffen. De datacentra in de wereld verbruiken ongeveer drie procent van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening en produceren twee procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen – ongeveer evenveel als het wereldwijde luchtverkeer. Geplande veroudering in het ontwerp van digitale apparaten zoals onze smartphones zorgt voor enorme fysieke verspilling en een vraag naar zeldzame aardmetalen. De winning van lithium en andere kritische mineralen leidt tot enorme ecologische schade in landen als China maar ook Bolivia en Chili. De digitale transitie speelt in die zin langs koloniale lijnen: winning van grondstoffen in het Zuiden voor de consumptiebehoeften van het Noorden. Maar ook via onze handelsovereenkomsten zien we data-extractivisme op een neokoloniale manier gebeuren: eerst de winning van grondstof door het Noorden – in dit geval data- , en vervolgens de terugverkoop van de technologie aan deze landen.

Ten slotte draagt de digitale economie sterk bij tot de centralisatie van de economie: een paar Big Tech bedrijven leveren een groot deel van onze diensten en hebben steeds meer controle over de infrastructuur. Niet alleen in fysieke zin (denk bijvoorbeeld aan glasvezelkabels), maar ook online: Meta – het vroegere Facebook – en Twitter – dat nu ook is gezwicht voor de wensen van het kapitaal – leveren onze fora voor publiek debat. Big Tech levert onze communicatiekanalen, onze onderwijsinstrumenten, de kanalen voor publieke media om hun publiek te bereiken en de tussenschakel voor de overheid om het bredere publiek te bereiken. Dit heeft een effect op onze democratie en ons vermogen tot zelfbeschikking. Het neemt de digitale soevereiniteit van gemeenschappen weg.

Digitale infrastructuren in het algemeen belang

Hoe kunnen we onze digitale infrastructuren en toeleveringsketens gaan besturen in het algemeen belang in plaats van in het belang van het kapitaal? Wat zijn de noodzakelijke veranderingen voor sociaal-ecologisch duurzame bedrijfsmodellen en infrastructuren met een eerlijke verdeling? Dit zijn de vragen die ik gevraagd ben te beantwoorden.

Een deel van het antwoord is het stellen van een andere vraag, namelijk: hoe zorgen we ervoor dat de logica van de groei de digitale omgeving en daarmee onze economieën en samenlevingen niet domineert? Daarvoor moeten we naar alternatieven. Hoe zien die eruit?

Net zoals we offline openbare en civiele ruimtes nodig hebben, hebben we ze ook online nodig. We moeten de ruimte hebben voor deze logica van sociale relaties anders dan de transactielogica van de markt. Ruimtes die samenwerking, zorgzaamheid en delen mogelijk maken. Ruimtes waar we kunnen genieten van zelfbeschikking, privacy en democratie. Waar niet elke klik wordt gecommodificeerd en we geen doelwit zijn van commerciële of politieke manipulatie.

We hebben alternatieven nodig die:

  • Publieke waarde creëren, door publieke instellingen en de gemeenschap te versterken
  • De digitale soevereiniteit van gemeenschappen en samenlevingen vergroten.
  • Democratische en collectieve vormen van bestuur hanteren.
  • Open standaarden gebruiken en interoperabiliteit als ontwerp-principe omarmen
  • Gebaseerd zijn op vrije en open source software
  • Standaard en qua ontwerp privacy waarborgen
  • En bijdragen aan regeneratieve bedrijfsmodellen die waarde toevoegen en duurzaam zijn op de lange termijn en tegelijkertijd lokale economieën versterken.

Sommige van deze digitale ruimtes zijn al aanwezig of in actieve ontwikkeling: denk aan PeerTube, en ActivityPub, in de standaarden die zij gebruiken. En gefedereerde en gedecentraliseerde oplossingen zoals Mastodon. Collaborative peer production en democratisch rentmeesterschap hebben hun potentieel bewezen via bijvoorbeeld Linux, Apache of Wikipedia – een enorme knowledge commons waar we allemaal van profiteren.

Wat veelbelovend is voor nieuwe vormen van bestuur en eigendom zijn data commons en datacoöperaties. Deze modellen bieden mogelijkheden voor democratisch bestuur en bedrijfsmodellen die niet gebaseerd zijn op extractie. Data commons worden in het onderzoek al lang gebruikt als een manier om informatie op een collaboratieve en democratische manier te bundelen en te beheren. De Europese Commissie heeft reeds op dit idee voortgebouwd met haar Open Science Cloud. Datacoöperaties zoals coöperaties voor gezondheidsgegevens beginnen op te duiken als een manier voor mensen of organisaties om hun gegevens in het algemeen belang te beheren.

Een andere veelbelovende ontwikkeling is die van platformcoöperaties. Als alternatief voor de huidige platforms zijn platformcoöperaties vaak gebaseerd op de gemeenschap en stimuleren zij de lokale economie, terwijl zij gebruik maken van openbronsoftware. Er zijn leveringsplatforms zoals COOPCYCLE, zorgverlening, energiecoöperaties die gebruik maken van data commons-technologie, en nog veel meer.

Wat de EU en haar lidstaten kunnen doen

Europa moet inderdaad reguleren – en er is vooruitgang geboekt met de data services act, de data governance act en hopelijk de platformrichtlijn. Maar van cruciaal belang is dat Europa ook actief meebouwt aan de economie die we willen.

Het opbouwen van digitale openbare ruimten die kunnen fungeren als alternatieven voor de gecentraliseerde, dominante commerciële platforms van vandaag moet de komende jaren centraal staan in het digitale beleid van de Europese Unie.

We hebben het over China, en de VS en vervolgens over het Europese model. Maar hoe ziet dit eruit? Het doel moet niet zijn de oprichting van een ander dominant platform, een Europees platform, te vergemakkelijken, dat dan volgens de bestaande spelregels zou opereren en zich op dezelfde uitbuitende bedrijfsmodellen zou baseren.

Belangrijk is dat voor het bevorderen van een andere architectuur van de digitale ruimte een beroep moet worden gedaan op diverse actoren – die niet alleen commercieel, maar ook publiek en burgerlijk van aard zijn. Mensen moeten een stem hebben in de manier waarop digitale technologie wordt vormgegeven.

Om meer sociaal gerichte en ecologisch duurzame digitale ruimten te creëren en de soevereiniteit van gemeenschappen en onze samenleving als geheel te waarborgen, moet Europa investeren in digitale gemeenschappen en openbare digitale infrastructuren. De behoefte aan transformatieve investeringen is duidelijk op het gebied van onderwijs en wetenschap, publieke media, zorg en onze economie in het algemeen.

Europa heeft een sterke geschiedenis van openbare instellingen die diensten en infrastructuur leveren. Het moet deze ook in het digitale domein blijven opbouwen, zoals de EU heeft gedaan met Europeana en de European Open Science Cloud.

In 2022 hebben de Commissie, het Parlement en de Raad de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium ondertekend. In deze ambitieuze verklaring worden veel van de bovenstaande zaken genoemd, maar wat tot nu toe ontbreekt zijn concrete plannen en het inzicht dat het om de economie gaat. Om deze benaderingen en regeneratieve manieren van produceren te bevorderen moet niet alleen worden geïnvesteerd in “technologie waarin de mens centraal staat”, zoals ze dat zeggen, maar ook in de democratische en coöperatieve economie van ‘sufficiency’ zelf.

Kortom, als we naar een economie willen die opereert binnen de ecologische grenzen van de planeet en welzijn voor iedereen creëert, moeten we rekening houden met het digitale, want de economie is nu digitaal.

Mijn agenda van vandaag is dat de postgroeiers meer naar het digitale kijken en dat de digitale club meer naar postgroei kijken. En hopelijk draagt dit gesprek daaraan bij.

Bekijk de opnames van het volledige panel hier