Commons Transitie Plan Amsterdam

– – [ S C R O L L   D O W N   F O R   E N G L I S H ] – –

 

Commons Transitieplan

 

Wederopbouw naar een commons-stad

De komende jaren zullen zwaar worden voor de stad. De rap naderende economische recessie zal gevoeld worden door iedereen. Deze crisis heeft, naast het menselijk leed dat het veroorzaakt heeft, ook aangetoond dat het neoliberale systeem van grote multinationals, goedkope arbeid en nog goedkopere producten, speculatie en winstbejag en een afbrokkelende publieke zaak definitief failliet is.
 
Wat deze crisis ook duidelijk maakt is dat de basiseconomische netwerken in de wijken veerkrachtig zijn. Ook zonder geld uit Den Haag zorgen buren voor elkaar. Ook zonder flitsende ‘economische’ successen bloeit er een alternatieve, waardegedreven solidariteitseconomie tussen mensen onderling. In deze periode van wederopbouw moeten we die alternatieve samenleving gaan versterken.
 
Het is cruciaal dat we de komende jaren bouwen aan een sociale basiseconomie, aan lokale en duurzame alternatieven, aan nieuwe en lokale, democratische processen. Kortom, we moeten de commons weer laten bloeien. De tijd is er rijp voor, niet alleen omdat de crisis ons min of meer dwingt, maar ook omdat we de politieke wind mee hebben, tenminste hier in Amsterdam. Deze stad, met dit college, kan een commons-stad worden met een toonaangevende rol in Europa.
 

Een volwaardig en breed gedragen Commons Transitieplan

Daarom werkt Stichting Commons Network samen met talloze commons-denkers en commons-doeners aan een transitieplan voor de stad. Het doel: een volwaardig Commons Transitieplan, breed gedragen door doeners en denkers uit de commons-beweging, onderbouwd door experts uit andere domeinen, een plan waar zowel ambtenaren als politieke partijen, zowel actieve bewoners als burgercollectieven, en zowel internationale analisten als journalisten mee aan de slag kunnen.
 
De commons-beweging staat in dit proces op de schouders van onze vrienden elders in de wereld, die dit al eerder hebben gedaan. In Gent leidde het Commons Transitieplan tot politiek beleid. In Sydney werkt men aan een transitieplan, met hulp van Europese experts, in een groeiende coalitie, waarin de gemeente ook meehelpt. De afgelopen jaren is de internationale commons-beweging steeds vaker samen gaan werken met de internationale beweging van municipalisten, waardoor op tal van plekken in Europe commons-ideeën op de politieke agenda zijn komen te staan.
 
Amsterdam is er klaar voor en de beweging van Amsterdamse commoners groeit. Het is tijd dat we als stad gaan bouwen aan de commons. Zo voeden we de veerkrachtigheid van onze gemeenschap, nemen we het sociale en duurzame voortouw voor andere Europese steden en komen we als stadgenoten dichter tot elkaar.
 

Proces en planning

De eerste stappen richting een Commons Transitieplan zijn al gezet. De afgelopen jaren zijn commons-doeners en commons-denkers zich al gaan verenigen in lokale assembleés, in platforms zoals De Meent, in solidariteitsnetwerken zoals Commoning Meta en in praktijklabs zoals CommonsLab. Commons Network, de Amsterdamse commons-denktank die in dit proces het voortouw neemt, heeft het afgelopen jaar gewerkt aan verkennende teksten die samen een situatieschets vormen, de basis van het Transitieplan. Het proces, zo stellen we voor, is als volgt: Stap 1: Input van Commoners en Kennisnetwerken; Stap 2: Consultatie van Experts en Ambtenaren; Stap 3: Uitwerking naar de Wijk en naar het Buitenland; Stap 4: Presentatie.
 

Bijdragen

Wil je bijdragen? Een uitgebreide uitwerking en uitleg van het proces, en een overzicht van alle documenten en tools, vind je hier:
 

   

– – [ E N G L I S H ] – –

Building a commons City

The coming years will be tough for the city. The rapidly approaching economic recession will be felt by everyone. In addition to the human suffering it has caused, this crisis has also shown that the neoliberal system of large multinationals, cheap labour and even cheaper products, speculation and profit-seeking is definitively bankrupt.
 
What this crisis also makes clear is that the basic economic networks in the neighbourhoods are resilient. Even without money from The Hague, neighbours take care of each other. Even without flashy ‘economic’ successes, an alternative, value-driven solidarity economy between people is flourishing. In this period of reconstruction, we must strengthen this alternative society. It is crucial that in the coming years we build a basic social economy, local and sustainable alternatives, new and local democratic processes.
 
In short, we must make the commons flourish again. The time is ripe, not only because the crisis is more or less forcing us, but also because the current political wind is in our backs, at least here in Amsterdam. This city, with this college, can become a commons city with a leading role in Europe.

 

A fully-fledged and widely supported Commons Transition Plan

That’s why Commons Network is working with countless commons thinkers and commons-doers on a transition plan for the city. The goal: a fully-fledged Commons Transition Plan, broadly supported by doers and thinkers from the commons movement, supported by experts from other domains, a plan that can be used by civil servants and political parties, by active residents and citizens’ collectives, as well as by international analysts and journalists.
 
In this process, the commons movement stands on the shoulders of our friends elsewhere in the world, who have done this before. In Ghent, the Commons Transition Plan led to political policy. In Sydney they are working on a transition plan, with the help of European experts, in a growing coalition in which the municipality is also helping. In recent years, the international commons movement has increasingly joined forces with the international movement of municipalists, putting common ideas on the political agenda in many places in Europe.
 
Amsterdam is ready for it and the movement of Amsterdam commoners is growing. It is time for us as a city to start building the commons. In this way we nurture the resilience of our community, take the social and sustainable lead for other European cities and come closer to each other as fellow city dwellers.

 

Process and planning

The first steps towards a Commons Transition Plan have already been taken. In recent years, commoners have already come together in local assemblies, in platforms such as De Meent, in solidarity networks such as Commoning Meta and in practice labs such as CommonsLab. Over the past year, Commons Network, the Amsterdam commons think tank that is taking the lead in this process, has worked on exploratory texts that together form a situation sketch, the basis of the Transition Plan. The process, we propose, is as follows: Step 1: Input from Commoners and Knowledge Networks; Step 2: Consultation of Experts and Officials; Step 3: Development to the neighbourhood and abroad; Step 4: Presentation.

 

Contribute

Would you like to contribute? An extensive outline and explanation of the process as well as an overview of all the documents and tools, is found here:

Commons Transitieplan